Onderwijsvoorzieningen

Een verandering in het onderwijsaanbod leidt tot de vraag hoe deze formeel gerealiseerd en geborgd kan en dient te worden. Er wordt dan ook gesproken over voorzieningenplanning. De kern van voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs komt neer op de vraag: wie mag waar, onder welke omstandigheden, welke soort bekostigd onderwijs aanbieden? 

Voor een deel heeft een schoolbestuur handelingsruimte om daarin zelfstandig beslissingen te nemen en voor een deel is daarvoor regionale afstemming en overeenstemming nodig. Het gaat daarbij om met name het stichten, opheffen, omzetten, splitsen en onder bepaalde voorwaarde verplaatsen van onderwijsaanbod en/of vestigingen. Veelal is het voor schoolbesturen moeilijk te overzien wat de mogelijkheden en gevolgen zijn en welke route van besluitvorming daarin bewandeld dient te worden. 

Voor een deel is de zorg voor een evenwichtig geheel van onderwijsvoorzieningen een zaak van samenwerkende besturen in de regio en worden daarover afspraken overeengekomen in een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO). 

Wij begeleiden schoolbesturen bij het inventariseren van de wensen, het in beeld brengen van de mogelijkheden, de afstemming daarover in de regio met relevante partijen en het doorlopen van de benodigde besluitvorming.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op

SvRK

Orteliuslaan 1051  
3528 BE Utrecht

070 – 8002009
info@svrk.nl